Návštěvy v domově seniorů

Návštěvy v domově seniorů

Návštěvy platné od 31. 5. 2021

V návaznosti na karanténní opatření a mimořádná opatřeními MZ ČR stanovuje ředitelka domova od pondělí 31. května 2021 do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Vysočany s.r.o.

 • Návštěva klienta může proběhnout pouze v níže uvedených dnech a hodinách:
  • od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 18.00 hod každý den
 • Všechny osoby zúčastněné návštěvy předloží doklad o tom, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, pokud dále není stanoveno jinak.
  – NEMUSÍ SE REZERVOVAT
 • Všechny osoby zúčastněné návštěvy, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou nebo SMS.
  - NEMUSÍ SE REZERVOVAT
 • Všechny osoby zúčastněné návštěvy, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží lékařské potvrzení že:
  • a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, - NEMUSÍ SE REZERVOVAT
  • b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo - NEMUSÍ SE REZERVOVAT
  • c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 - NEMUSÍ SE REZERVOVAT
  • certifikáty o očkování nekopírujeme, návštěva pouze předloží a podepíše četné prohlášení
  • Všechny tyto výše zmíněné možnosti nepodléhají nutnosti se rezervovat a můžete přijít kdykoliv ve výše uvedený čas od pondělí do neděle
 • Návštěva musí po příchodu do Domova respektovat všechna nařízená hygienická opatření, tzn., návštěva musí mít vlastní respirátor FFP2 nebo KN95, u recepce domova si vydezinfikovat ruce, nechat si změřit teplotu a při vstupu do domova předložit platné potvrzení o bezinfekčnosti a podepsat čestné prohlášení, pokud nejsou v situaci popsané v bodu o očkování
 • Navštěvující osoby v celém průběhu návštěvy musí mít všechny osoby návštěvy zakryté dýchací cesty osobními ochrannými pomůckami dýchacích cest, a to minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor domov neposkytuje. Štít již není potřeba.
 • Doba návštěvy max. 60 min.
 • V případě, že návštěva bude mít tělesnou teplotu vyšší než 37 °C, nebo bude mít příznaky respiračního onemocnění nebude jí umožněn vstup do objektu Domova a bude vykázána z areálu Domova.
 • Doporučujeme i nadále omezit fyzický kontakt s klientem na nezbytně nutný.
 • Zaměstnanci Domova mají právo v případě nějaké neočekávané, nebo mimořádné situace návštěvu u konkrétního klienta zrušit, přerušit nebo ukončit.
 • V souladu s GDPR informujeme, že o návštěvě zpracováváme osobní údaje uvedené v potvrzení o testu, datum a čas návštěvy (příchod a odchod), jméno a příjmení klienta, ke kterému návštěva přišla, a v případě, že tělesná teplota návštěvy je 37 °C a vyšší, tak i tuto hodnotu. Tyto osobní údaje jsou archivovány v souladu se Spisovým a skartačním řádem Domova.
 • Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy klientů Domova. V případě jejich nerespektování může být návštěva vykázána z areálu Domova nebo může být přivolána Městská policie.
 • V možnostech domova není možné provádět neomezeně návštěvám POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testování je možné pouze vždy v celou hodinu a to v 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 každý den. Nutná telefonická rezervace přes recepci na tel: 283 851 215. V každou celou hodinu jsme schopni otestovat 6 osob.
 • Návštěvy se mohou zúčastnit děti do 6ti let bez testu, ale musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor (ne děti do 2let). Děti od 6ti do 18ti let netestujeme- v případě návštěvy si zajistí test mimo DSV.
 • Návštěvy jsou možné ve společenských místnostech domova, na terase či venku nebo na pokojích
 • Dále je nutné při vstupu do Domova vyplňovat čestná prohlášení a další formuláře, které po Vás bude personál domova požadovat.
 • Umožnění návštěv domova a podmínky pro jejich uskutečnění byly provedeny s ohledem na potřebu kontaktu klientů domova se svými blízkými a dle provozních možností. Organizování nás stojí mnoho úsilí a značné náklady, proto respektujte pokyny zaměstnanců domova, personál nemůžeme uvolňovat jen pro účely zajištění návštěv kdykoli, neboť jeho povinností je primárně se starat se o klienty domova.

Cílem nás všech je ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Děkujeme za pochopení a součinnost.

přílohy:


Nedoporučují se návštěvy v těchto časech:

Hygiena: 7:00-9:00 (ranní), 17:00-19:00 (večerní)
Snídaně: 8:00-8:30
Oběd: 11:15 (na pokoji) 12:00 (na jídelně)
Polední klid: 12:00-13:30
Večeře: 17:00-17:30
Noční klid: 19:00-7:00

Celý návštěvní řád ve formátu PDF naleznete zde.

Desatero pro návštěvníky

 1. Na návštěvu svého blízkého, přítele či známého se vhodným způsobem připravte.
 2. Zvolte přiměřenou dobu a délku návštěvy. Mějte na mysli i zdravotní stav navštíveného. Zvažte také množství návštěvníků. Raději rozložte možnosti návštěv do pravidelných a častějších termínů.
 3. Přijďte vhodně oblečeni, příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a strasti blízkého.
 4. Klienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte. Posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k životu či ke zlepšení jeho stavu nebo k vyrovnání se s projevy jeho zdravotního stavu. Nejednejte s ním jako s malým dítětem a respektujte jeho osobnost.
 5. Nesnažte se o tzv. radostný hovor za každou cenu. O velkých starostech raději mlčte, případně, je-li váš navštívený v obavách se svou nemocí, přiměřeným způsobem jej informujte. Rozhodně na něho nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Potřebu projevit jeho názor však umožněte, vyslechněte ho a spolupracujte s ním.
 6. Když hovor vázne, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní. Současné mlčení s vaší přítomností má také svůj smysl a půvab a může být terapeuticky velmi přínosné. Sledujte, zda navštívený není příliš unaven a je-li, taktně návštěvu přerušte, resp. zkraťte, nebo ji účastně dokončete v přátelském mlčení.
 7. Pamatujte na to, že zejména více nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. “obávané” rozhovory jsou z hlediska klienta voleny logicky a ventilace strachu má ozdravný účinek.
 8. Vždy berte ohled na spoluobyvatele! Při vstupu do pokoje pozdravte všechny. Při odchodu popřejte všem dobrou náladu nebo zlepšení obtíží. Opusťte pokoj v případě, že některý spoluobyvatel je v obtížném stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření či nějaký výkon, případně potřebuje-li vykonat toaletu v pokoji.
 9. Pokud chcete svému blízkému něco přinést, vycházejte z jeho skutečných osobních potřeb – zdravotních, z jeho opravdových zájmů, z naplněných i nenaplněných chvil v průběhu dne. Můžete se poradit s ošetřovatelským personálem, se sociálním pracovníkem i pracovníkem pro využívání volného času. Uvažujte spolu s vaším blízkým. Pomožte mu udržovat i rozšiřovat jeho skutečné fyzické i psychické možnosti. Mějte na paměti jeho pocity spokojenosti.
 10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín se snažte skutečně dodržet! Nedodržená návštěva i zpoždění je vaším blízkým přijímáno úzkostně, protože naplnění času v zařízení domova spojuje právě s vaší přítomností.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

DOMOV SENIORŮ VYSOČANY, s. r. o.
(dále jen Domov)

Návštěvy jsou nedílnou součástí života v Domově seniorů Vysočany s.r.o. Velice si vážíme toho, že navštěvujete své příbuzné, známé a přátele. Tento Návštěvní řád, platný od 1. 7. 2020, upravuje povinnosti všech osob, které přicházejí do Domova. Dovolujeme si Vás upozornit, že vstupem do Domova se zavazujete k dodržování následujícího Návštěvního řádu.

1. Návštěvy jsou povinny po příchodu do Domova zapsat do Knihy návštěv datum a čas příchodu, své jméno, jméno navštívené osoby a čas odchodu. Návštěva vchází do budovy hlavním vchodem.

2. Návštěvy mohou být uskutečněny pouze v prostorách k tomu vyhrazených, tj. pokoj klienta, společenské místnosti (klubovna, jídelna), venkovní prostory Domova (terasa, zahrada) a recepce.

3. U většího počtu návštěvníků na pokoji je vhodné využít společné prostory Domova (klubovna, jídelna, terasa).

4. Návštěvní hodiny jsou od 7 hod. do 19 hod. každý den. Delší pobyt, tj. po 19 hod. je potřeba si domluvit a hlásit dopředu na sesterně.

5. Doporučená doba návštěv je však od 9.00 hod do 19.00 hod, vyjma času, který je určen k podávání stravy, osobní hygieně, ošetření, nočnímu klidu popř. jiným skutečnostem spojených s poskytovanou službou klientům.
  
Nedoporučují se návštěvy v těchto časech:

Hygiena: 7:00-9:00 (ranní), 17:00-19:00 (večerní)
Snídaně: 8:00-8:30
Oběd: 11:15 (na pokoji) 12:00 (na jídelně)
Polední klid: 12:00-13:30
Večeře: 17:00-17:30
Noční klid: 19:00-7:00

6. Návštěvám trpícím infekčním onemocněním je vstup do Domova přísně zakázán.

7. Ředitelka Domova může z hygienicko-epidemiologických důvodů vyhlásit úplný zákaz návštěv až do odvolání. Nebo omezit návštěvy časově, počtem osob či nařídit nošení ochranných hygienických pomůcek.

8. Návštěvám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, omamných látek, nebo svým jednáním či vzhledem vzbuzují nedůvěru, jsou recepční oprávněni zakázat vstup.

9. V mimořádných, havarijních či nouzových situacích, jsou návštěvy povinny uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná ředitelkou Domova.

10. Návštěvám není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné látky a nepřiměřené množství rychle se kazících potravin. Stejně tak potravin, které jsou nevhodné pro klienty s určitým typem diety.

11. Při porušení Návštěvního řádu provedou zaměstnanci zápis o mimořádné události a informují ředitelku Domova.

12. Všechny návštěvy jsou povinny respektovat soukromí klientů, tzn. klepat na dveře pokojů a nevstupovat na pokoj při provádění hygieny.

13. Kouření je dovoleno pouze v prostorech k tomu určených, tj. balkónky v mezipatrech, terasa, zahrada.

14. Prosíme, abyste jídlo, které necháváte ve společných lednicích pro své blízké, viditelně a čitelně označili jménem a popsali datem vložení.

15. Pokud jste s poskytovanou službou nespokojeni, prosíme, nestěžujte si službu konajícímu personálu. Nemá pravomoc vaše problémy řešit. Drobné připomínky k ošetřovatelské péči adresujte sestře na patře či vedoucí péče. S ústními stížnostmi a pochvalami se obracejte na sociální oddělení v přízemí budovy.

16. Stěžovat si a chválit můžete i písemně (včetně anonymního podání). Dopisy můžete vhodit do schránek pro stížnosti, pochvaly a připomínky umístěných na každém patře Domova. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na nástěnce v přízemí Domova.

17. Prosíme návštěvy, aby respektovali skutečnost, že každý z pracovníků je oprávněn poskytovat informace pouze v rámci svých kompetencí. Vedoucí jednotlivých úseků jsou v Domově k zastižení pouze v pracovních dnech, v době od 7 hod. do 15:30 hod. Kontakty na vedoucí pracovníky jsou k dispozici v recepci.

18. V případě, že klient v doprovodu s návštěvou opouští areál Domova, je nutné tuto skutečnost nahlásit v recepci a taktéž personálu na patře.

19. Návštěvám je umožněno přivést sebou běžně chované domácí zvíře (psa nebo kočku), které bude mít po celou dobu návštěvy na vodítku. Tuto skutečnost nahlásí v recepci a návštěva pak proběhne v klubovně, na zahradě či na pokoji klienta a to pouze za předpokladu, že ostatním spolubydlícím zvíře na pokoji nevadí. Za bezproblémový průběh návštěvy se zvířetem zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete.

20. Návštěvám je zakázáno vstupovat do provozních místností Domova (kuchyň, prádelna, sklady, sesterny) a do denní místnosti zaměstnanců a šatny zaměstnanců.

21. Návštěvám je zakázáno odnášet nebo úmyslně ničit věci, které jsou majetkem Domova, dále přemisťovat inventář bez vědomí zřizovatele, provádět jakékoliv zásahy do zařízení budovy, zejména do elektroinstalace, případně jiných systémů. Stejně tak je zakázáno umísťovat či donášet zařízení bez konzultace s vedením Domova.

22. Odchody po uzavření budovy je nutné nahlásit vedoucí sestře směny, která zajistí zabezpečení budovy po příchodu i odchodu návštěvy

23. Delší pobyt mimo Domov je nutno ohlásit nejméně 1 den předem včetně času návratu.

24. Oslavy narozenin a jiných výročí klientů je možné uskutečnit ve společenských prostorech-jídelna, klubovna, terasa. Po předchozím schválením sociálními pracovnicemi, které si domluví s klientem a jeho rodinou přesné podmínky (den, doba konání oslavy, počet účastníků, koordinace s kuchyní, úklidem apod.).

25. Rodinný příslušníci se mohou účastnit i oslavy narozenin našich klientů, která u nás probíhá každý poslední čtvrtek v měsíci od 14:30. Tento den slavíme narozeniny našich klientů, kteří se v daný měsíc narodili. Pokud se narozeninového klubu budete účastnit prosím Vás o respektování připraveného programu. Pokud byste se chtěli účastnit aktivně a do programu se sami zapojit, dejte to prosím dopředu vědět sociálním pracovnicím.

26. Zaměstnanci Domova mají právo zakázat návštěvu, pokud si klient nepřeje, aby ho navštěvovaly určité osoby.

27. Zaměstnanci poskytují informace ohledně klientů pouze okrajově. Nikdy nesdělují osobní a citlivé údaje klienta, ani informace o jeho zdravotním stavu. Sám klient si může určit, komu ohledně jeho osoby mohou zaměstnanci informace sdělovat, viz. dokument Informovaný souhlas s poskytováním informací.

28. Pokud návštěva přinese svému rodinnému příslušníkovi oblečení a jiné přádlo, je potřeba nechat ho na recepci, abychom ho mohli následně označit štítkem se jménem. Pokud tak neučiní, Domov nemůže zaručit, že se neoznačené oblečení neztratí.

29. V případě zájmu o občerstvení můžete požádat naše recepční, které Vám uvaří kávu či čaj na klubově, nebo využijte automat na kávu, který se nachází u hlavního vchodu do Domova.

30. Pokud má návštěva domluvenou schůzku s některým zaměstnancem z vedení Domova, musí se ohlásit na recepci, která danému pracovníkovi předá informaci. Pokud schůzku domluvenou nemá, musí vyčkat, případně si na daného zaměstnance vzít kontakt od recepční.

31. Prosíme všechny návštěvy, aby opouštěli terasu a zahradu Domova vždy nejpozději do 18:45 hod., z důvodu kontroly a uzamčení objektu.

32. Pro rodiny našich klientů je vždy k 10. v daném měsíci připraveno vyúčtování depozitního účtu, které si mohou vyzvednout na recepci proti podpisu. Na recepci jsou stejně tak k vyzvednutí dopisy, či informované souhlasy, které je třeba podepsat.

Děkujeme za pochopení, bezproblémový průběh Vašich návštěv pomáhá vytvářet příjemné a bezpečné prostředí a je důležitou součástí života našich klientů.

Tým Domova seniorů Vysočany, s. r. o.

Copyright © 2010-2021 - IamWRS vyroba-www.cz

×