Jak se stát naším klientem

Prosím kontaktujte naše sociální pracovnice na telefonním čísle 601 526 025, nebo 775 065 565, případně nám napište e-mail na: zadosti@dsvysocany.cz

Následně si s Vámi domluvíme osobní schůzku, kde Vám poskytneme komplexní informace o podmínkách přijetí a života v našem zařízení, a zodpovíme všechny vaše dotazy. Každý klient pak s námi před nástupem uzavře písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb. S veškerou potřebnou administrativou Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Profil potenciálního klienta

Do Domova seniorů Vysočany jsou především přijímáni občané, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou.

Běžná onemocnění vyššího věku jako hypertenze (vysoký tlak), diabetes mellitus (cukrovka), srdeční onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onemocnění trávícího systému ledvin, onemocnění páteře a kloubů apod. jsou v našem Domově seniorů Vysočany samozřejmě akceptována, podobně jako v jiných zařízeních pro seniory.

V Domově pro seniory Vysočany jsme připraveni se postarat i o seniory s následujícími onemocněními: stařecká demence, stavy po cévních mozkových příhodách, Alzheimerova choroba a Parkinsonova nemoc, stavy po amputacích končetin, nádorová onemocnění ve fázi paliativní péče a pod.

Přihláška ke stažení

Seznam věcí, které budete potřebovat přinástupu do Domova

Práva klientů

 • Každý klient může užívat zařízení, vybavení a služby v souladu s Domácím řádem a se smlouvou o ubytování a službách.
 • Každý klient se může obracet na příslušné pracovníky o radu či pomoc ve všech otázkách svého pobytu, zdraví a osobního života. Může požadovat v rámci možností také účelnou pomoc a radu, zvláště v případech, kdy musí jednat se státními a jinými orgány a institucemi. Každý pracovník Domova musí klientovi vždy pomoci alespoň radou.
 • Klienti mají právo přijímat návštěvy kdykoliv mezi 8 a 18 hodinou každý den.
 • Klienti mají právo na stížnosti písemné, osobní nebo anonymní. Během přijetí jsou seznámeni se stížnostními postupy. Mohou se obracet také na sestry, které dotazy a stížnosti předají a sdělí nadřízeným pracovníkům. Mohou si stěžovat prostřednictvím zástupce z řad přátel, výboru obyvatel, personálu nebo příbuzných, který je může doprovázet také k projednávání u ředitele.
 • Ve společných prostorách je umístěna schránka na dotazy a stížnosti, které budou zodpovězeny sociálním pracovníkem při shromáždění v jídelně, vždy jednou týdně po výběru schránky. Podepsané dotazy a stížnosti budou projednány přímo s klientem, který je podal.
 • Cennosti a peníze si může klient uschovat v trezoru Domova seniorů Vysočany. Neučiní-li tak, Domov pro seniory nezodpovídá za případně vzniklou škodu. Na přání klienta je pracovník povinen volat Policii ČR k šetření.

Povinnosti klientů

 • Klient dodržuje pravidla slušného chování k ostatním obyvatelům, k personálu a na veřejnosti, neboť se tak podílí na pověsti celého zařízení. Snaží se podle svých sil podílet také na celkově příjemném a přátelském ovzduší Domova seniorů Vysočany.
 • Klienti dodržují podle svých schopností a možností základní pravidla hygieny a bezpečnosti. Nevstupují do provozních místností (sklady, garáže, kotelna, aj.).
 • Klienti se podílejí na hospodaření s vodou a energiemi tím, že šetří vodou, svítí v místnostech jen podle potřeby a také udržují čistotu v budově i jejím okolí.
 • Kouření je v domově vymezeno na místnost kuřárny a terasu. V jiných místnostech, na pokojích, chodbách a WC, je přísně zakázáno. Bezpečně vyhaslý obsah popelníku kuřák vysype do plechové nádoby, která je umístěna v kuřárně i na terase.
 • Každý klient zachází s majetkem Domova seniorů Vysočany podle jeho určení, bez úmyslného poškozování a ničení. Přemisťování nábytku je možné pouze s vědomím a svolením personálu. Škodu způsobenou úmyslně, případně v podnapilém stavu, klient uhradí.
 • Do cizího pokoje klienti mimo závažných důvodů nevstupují a ctí nedotknutelnost osobního vlastnictví a soukromí ostatních.
 • Klienti umožní zaměstnancům provedení úklidu v potřebném rozsahu jak na pokoji, tak ve skříni a nočním stolku. Skříň a noční stolek se uklízí vždy za přítomnosti klienta.
 • Klientům se doporučuje respektovat pokyny zaměstnanců Domova seniorů Vysočany a dodržovat opatření, doporučená lékařem.
 • Požívání alkoholu není výslovně zakázáno, pokud jde o osobní potřebu v míře společensky únosné a tolerovatelné. Tedy do míry, kdy není klient ohrožen úrazem a zdravotními komplikacemi v podnapilosti. Nedoporučuje se obstarávat, donášet a nabízet alkohol klientům užívajícím léky.
 • Na pokojích není dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Případné individuální požadavky klientů je možno řešit v rámci areálu Domova seniorů Vysočany. Návštěvy nesmějí do objektu vodit zvířata. Výjimka je možná pouze po projednání se sloužícím personálem.
 • Každý klient poslechne pokynů personálu ve výjimečných, krizových situacích, při kterých hrozí ohrožení života a zdraví.

06. 01. 2020

TOP
×