Naši lékaři


MUDr. Marcela Malcová

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Atestace 1 a 2 stupně všeobecného lékařství. Atestace 1. st interního lékařství. Atestace 1. anesteziologickores. péče. Certifikované kurzy RHB. MUDr. Jan Mácha

KARDIOLOG

Pracuje v Poliklinice Holešovice Medicon a.s. na pozici kardiologa a je specialistou v oboru kardiologie, vnitřního lékařství a neinvazivních zobrazovacích metod. Současně je vedoucím lékařem polikliniky. Má více než 20 letou nemocniční praxi na interním a kardiologickém oddělení a na odděleních intezivní péče – JIP a koronárních jednotkách. Letitě spolupracuje s předními klinickými pracovišti v oboru kardiologie. Je garantem postgraduálního vzdělávání v oborech interna a kardiologie. Dlouhodobě se věnuje problematice arytmií a srdečního selhání. Je předsedou etické komise Nemocnice Slaný. Věnuje klinickému výzkumu, byl hlavním zkoušejícím řady klinických studií.PhDr. Iveta Waidingerová

PSYCHOLOG

Je klinickou psycholožkou se zaměřením na gerontologii a neuropsychologii. Se seniory pracovala v ambulantní poradně pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Praha.Podílela se na řešení neuropsychologického grantu Krátké kognitivní testy a dotazníky k časné diagnostice Alzheimerovy nemoci za FNKV Praha. Působila také jako ergoterapeut v Alzheimer centru Průhonice. V současné době pečuje mimo jiné o seniory v několika DpS. Do našeho Domova pravidelně dochází od roku 2012, pomáhá klientům adaptovat se na nové prostředí a posuzuje jejich aktuální psychický stav. Během individuálních rozhovorů jim vytváří prostor pro ventilaci emocí a potřeb, s využitím emočně podpůrné terapie jim pomáhá zmírnit vnitřní napětí a neklid. Dle potřeby také komunikuje s rodinnými příslušníky klientů, kterým poskytuje veškeré informace z pohledu psychologa.


MUDr. Alexandra Čechová

PSYCHIATR
Je absolventkou LF UK v Martině. Po ukončení studia pracovala rok na Psychiatrickém oddělení v Ostrově. Od r. 2006 působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde po získání specializované způsobilosti v oboru psychiatrie zastávala před odchodem na mateřskou dovolenou v r. 2018 funkci vedoucí lékařky na oddělení akutní psychiatrické péče. Má několikaletou zkušenost s ambulantní psychiatrií. V letech 2013-2018 pracovala jako externista v Krizovém centru RIAPS. Poskytovala konsiliární péči v Alzheimer centru. Od září 2019 pracuje v psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.


Copyright © 2010-2022 - IamWRS vyroba-www.cz

×